Deklaracja dostępności

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kalejdoskop Matematyczny.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audiodeskrypcji
 • możliwy brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • brak możliwości regulacji odstępów w tekście

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-07-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Jużyniec.
 • E-mail: juzyniec@pk.edu.pl
 • Telefon: 603309797

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
 • Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 • E-mail: pawel.plawiak@pk.edu.pl
 • Telefon: (+48) 12 628-31-58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.